2014 йил якуни буйича молиявий курсаткичлари

«Олой дехкон бозори» АЖ нинг 2014 йил якуни буйича молиявий курсаткичлари (минг сум)

Актив сумма Пассив сумма
Асосий воситалар (колдик киймати) 1215601,4 Устав капитали 1849174,0
Узок муддатли инвестициялар 92767,9 Резерв капитали 389773,6
Капитал куйилмалар 2090225,7 Максадли тушумлар 779181,0
Узок муддатли дебиторлик карзлари   Таксимланмаган фойда -58336,4
Ишлаб чикариш захиралари 30354,2 Узок муддатли банк кредитлар  
Товарлар   Ажратилган булинмаларга карз 1390000
Келгуси давр харажатлар 749180,0    
Пул маблаглари 8590,2    
Дебиторлар 432911,7 Жорий кредиторлик карзлар 269838,9
Жами 4619631,1 Жами 4619631,1
    Соф фойда -58336,4

2014 йил молиявий натижалар буйича маълумот (минг сум)

1 Даромадлар 1201135
2 Харажатлар 486853,1
3 Фойда солиги олингунга кадар фойда 714281,9
4 Соф фойда 134734,3

 

 

Обуна бўлиш

Тескари алоқа